Skip to content

Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas on kehtestatud kalmistu eeskirjaga ja on järgmised:

1) Matmisplatsi hooldamist korraldab matmisplatsi valdaja. Matmisplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, matmisplatsi ning sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

2) Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele ning teatama sellest nende valdajatele.

4) Hooldamata matmisplatsiks loetakse matmisplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
a) matmisplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
b) hauatähised või piirded on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
c) matmisplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et matmisplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

4) Matmisplatsi hooldamata matmisplatsiks tunnistamise ja kasutajata matmisplatsina arvele võtmise korraldab kalmistu haldaja, kes võib selleks kehtestada eraldi korra.