Skip to content

Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas on kehtestatud kalmistu eeskirjaga ja on järgmised:

1) Matmisplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida antud kalmistu kujunduspõhimõtteid. Matmisplatsi kujundus ja hooldusjuhendi kehtestab Valga Vallavalitsus. Matmisplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas sätestatud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel tehakse matmisplatsi valdajale ettekirjutus.

2) Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või -rajatised eemaldada matmisplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel ettekirjutusest.

3) Matmisplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid. Hauaristi ja -samba kõrgus maapinnast on kuni 1,20 m. Hauakivi kõrgus maapinnast on kuni 0,75 m.

4) Hauatähised, -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) ja haljastus peavad olema matmisplatsi piirides, kusjuures nende suurus, paiknemine või liigid peavad olema kooskõlas matmisplatsi kujundusjuhisega. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Matmisplatsile paigaldatud hauatähised ja/või – rajatised on paigaldaja omand.

5) Hauarajatised peavad olema paigaldatud ja paigutatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

6) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga. Valdajata arvelevõetud matmisplatsi eraldamisel uuele valdajale tuleb säilitada eelnevad väärtuslikud hauatähised ja -rajatised, millest teavitatakse uut valdajat kirjalikult.